Saturday, April 17, 2010

Class 24 (4/17/2010)

[1] Rhyme


Transliteration:
Telugu
Transliteration
Translation
నేనొక అందాల డాక్టర్ని
నాకొక చిట్టి పొట్టి బ్యాగు౦ది
బ్యాగులో ఎన్నో మ౦దులున్నాయ్
టాబ్లెట్, టూప్లేట్, టానిక్ లిస్తా
ఇ సి జి ఇంజక్షన్ ఇచ్చేస్తా
గుండె తీసి గుండెను పెట్టేస్తా
రోగాలన్నీ తగ్గిస్తా
nee.no.ka a.M.daa.la Daa.kTa.rni

naa.ko.ka ci.TTi po.TTi bya.gu.M.di

bya.gu.loo e.nno  ma.M.du.lu.nna.y

taa.ble.T, Tuu.plee.T, Taa.ni.k.li.staa

i si ji  i.M.je.xa.n  i.ccee.staa

gu.M.De tii.si  gu.M.De
pe.TTee.staa

roo.gaa.la.nnii ta.ggi.staa
I am a beautiful doctor

I have an itty bitty bag

There are lot of medicines in the bag

I will give tablets, tonics

I give E C G injections

I change the hearts

I cure all the diseases


[2] Telugu Tongue Twisters
Telugu
Transliteration
Translation
గాదెలోన క౦దిపప్పు
గాదెకి౦ద ప౦దికొక్కు
gaa.de.loo.na ka.M.di.pa.ppu
gaa.de.ki.M.da pa.M.di.ko.kku
lentils in the food container
raccoon under the food container
నీ నాన్న నా నాన్న అని నేనన్ననా? నా నాన్న నీ నాన్న అని నేనన్ననా? నీ నాన్న నీ నాన్నే, నా నాన్న నా నాన్నే అని నేనన్నాను.
నాలుగు నల్ల లారీలు
nee naa.nna naa naa.nna a.ni nee.na.nna.naa? naa naa.nna nee naa.nna a.ni nee.na.nna.naa? nee naa.nna nee naa.nnee, naa naa.nna naa naa.nnee a.ni nee.na.nnaa.nu
Did I say that your dad is my dad? Did I say that my dad is your dad? I said that your dad is your dad and my dad is my dad.
ఆరు ఎర్ర లారీలు
నాలుగు నల్ల లారీలు
aa.ru e.rra laa.rii.lu
naa.lu.gu na.lla laa.rii.lu
six red trucks
four black trucks
కాకీక కాకికి కాక కేకికా?
నాలుగు నల్ల లారీలు
kaa.kii.ka kaa.ki.ki kaa.ka kee.ki.kaa?
The feather of crow belongs to the crow. Would it belong to peacock?
లక్ష భక్ష్యములు భక్షి౦చు లక్ష్మయ్యకు ఒక్క భక్ష్యము లక్ష్యమా?
la.xa bha.xya.mu.lu bha.xi.M.cu la.xma.yya.ku o.kka bha.xya.mu la.xSya.maa?
Does just one sweet enough for Lakshmayya who can eat one hundred thousand sweets?
కాకీక కాకికి కాక కేకికా?
నాలుగు నల్ల లారీలు
kaa.kii.ka kaa.ki.ki kaa.ka kee.ki.kaa?
The feather of crow belongs to the crow. Would it belong to peacock?
నానీ! నీ నూనె నా నూనని నేనన్నానా? నీ నూనె నీ నూనే! నా నూనె నా నూనే!?
naa.nii! nii nuu.ne naa nuu.na.ni nee.na.nna.naa? nii nuu.ne nee nuu.nee! naa nuu.ne naa nuu.nee!
Hey nani! Did I say that your oil is my oil? Your oil is yours! My oil is mine!


[3] Exercise:

Can you recognize the following English Rhymes written in Telugu Script? Try writing those in English.

Telugu
English
హిక్కరి డిక్కరి డాక్
ద మౌస్ ర్యాన్ అప్ ద క్లాక్
ద క్లాక్ స్ట్రక్ వన్
ద మౌస్ ర్యాన్ డౌన్
హిక్కరి డిక్కరి డాక్

ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్!
హౌ ఐ వండర్ వాట్ యు ఆర్!
అప్ అబోవ్ ద వరల్డ్ సో హై,
లైక్ ఎ డైమ౦డ్ ఇన్ ద స్కై!

బా బా బ్ల్యాక్ షీప్
   
హావ్ యు ఎనీ వూల్?
యస్ సర్, యస్ సర్,
   
త్రీ బ్యాగ్స్ ఫుల్
వన్ ఫర్ మై మాస్టర్
   
అండ్ వన్ ఫర్ హిస్ డేమ్
అండ్ వన్ ఫర్ ద లిటిల్ బాయ్
  
హు లివ్స్ డౌన్ ద లేన్!


Wednesday, April 7, 2010

Class 23 (4/10/10)

[1] Exercise: Logo Matching
In this class, we will do the following puzzle of matching the English logos with Telugu words; There are three sets – with each set containing 10 words.
NOTE:  when I blog, all the logos are missing; Please check your email; I will also get the copies to the class on Saturday; If you are eager to play it now, you can try reading the following words and write those words in English

Set 1

గూగుల్
వాల్ మార్ట్
కాస్ట్ కో
కే మార్ట్
బెస్ట్ బై
టాయ్ సారస్
లోస్
సియర్స్
మెనార్డ్స్
టార్గెట్
Set 2

బర్గర్ కింగ్
ఆర్బీస్
టాకో బెల్
పెర్కిన్స్
పాపా జాన్స్
డామినోస్ పిజ్జా
మెక్ డొనాల్డ్స్
పిజ్జా హట్
వె౦డీస్
కే యఫ్ సి

Set 3
గ్రేట్ క్లిప్స్
మేసిస్
జే సి పెన్ని
కబ్ ఫుడ్స్
బార్న్స్ అండ్ నోబుల్
బోర్డర్స్
రెయిన్ బో
ఫెంటాస్టిక్ శామ్స్
కాస్ట్ కట్టర్స్
రేడియో ష్యాక్


[2] Exercise (Play "rock, paper, scissors")
 
Rock = raa.yi = రాయి
Paper = kaa.gi.ta.mu = కాగితము
Scisscors = ka.tte.ra = కత్తెర

[3] Rhyme (a.vva bu.vva e.va.ri.ki?)


 Telugu


అవ్వ బువ్వ ఎవరికి?

అవ్వ నీకు! బువ్వ నాకు!అమ్మ బొమ్మ ఎవరికి?

అమ్మ నీకు! బొమ్మ నాకు!అక్క చుక్క ఎవరికి?

అక్క నీకు! చుక్క నాకు!పాపాయి రూపాయి ఎవరికి?

పాపాయి నీకు! రూపాయి నాకు!Transliteration

a.vva bu.vva e.va.ri.ki?

a.vva nii.ku! bu.vva naa.ku!a.mma bo.mma e.va.ri.ki?

a.mma nii.ku! bo.mma naa.ku!a.kka cu.kka e.va.ri.ki?

a.kka nii.ku! cu.kka naa.ku!paa.paa.yi ruu.paa.yi e.va.ri.ki?

paa.paa.yi nii.ku! ruu.paa.yi naa.ku!Translation:

whose are grandma and food?

grandma for you! food for me!whose are mom and toy?

mom for you! toy for me!whose are sister and star?

sister for you! star for me!whose are baby girl and one rupee?

baby girl for you! one rupee for me!

Saturday, March 20, 2010

Class 22 (3/20/2010) (Ugaadi, Flowers, Zodiac Signs)

[1] Telugu New Year: U.gaa.di festival

Ugadi (U.gaa.di) is Telugu New Year celebrated in Spring. A pickle (pa.cca.Di) made of six different tastes symbolizes the essence of life that life is a mix of different emotions. Poetry Recitations, release of new books, recitation of almanac (predicting how the new year is going to shape up) are also prominent on this day.


Ugaadi
u.gaa.di
ఉగాది

Almanac
pa.M.caa.M.ga.mu
పంచాంగము

Six Tastes
Sa.Dra.cu.lu
షడ్రచులు

Poetry Recitation
ka.vi sa.mmee.La.na.mu
కవి సమ్మేళనము

Neem Buds
vee.pa pu.vvu
వేప పువ్వు
Bitterness
Raw Mango
pa.cci maa.mi.Di
పచ్చి మామిడి
Tanginess
Tamarind Juice
ci.M.ta pa.M.Du pu.lu.su
చింత పండు పులుసు
Sourness
Green Chilli
pa.cci mi.ra.pa kaa.ya
పచ్చి మిరప కాయ
Hotness
Jaggery
be.lla.mu
బెల్లము
Sweetness
Salt
vu.ppu
ఉప్పు
SaltinessFind the above words in the puzzle below

వి
ల్ల
చి
నీ
వే
వి
గా
ది
వే
O
గు
చి
O
ప్పు
O
ము
లి
లు
ల్ల
చ్చి
మ్మే
మా
మి
డి
లా
లు
O
మి
బె
బె
O
బి
చు
చ్చి
వి
ల్ల
ల్ల
డు
వ్వు
డ్ర
O
చా
O
ము
పు
శి
దూ
కా
దూ
ది
లు
వ్వు
చి
ట్టి
మా
వే
వే
సు
గు
నా
చ్చి
మా
మి
డి
డి


VIDEO: Ugadi Pachadi (U.gaa.di pa.cca.Di)

[2] Vocabulary (Flowers)


Flowers
pu.vvu.lu
పువ్వులు
1
Blue Rose
nii.li gu.laa.bi
నీలి గులాబి
2
Buttercup
pe.dda caa.ma.M.ti
పెద్ద చామంతి
3
caldera
mo.ga.li pu.vvu
మొగలి పువ్వు
4
calyx
mo.gga to.Du.gu
మొగ్గ తొడుగు
5
camomile
caa.ma.M.ti
చామంతి
6
china rose
ma.M.daa.ra
మందార
7
chinalily
cai.naa li.llii
చైనా లిల్లి
8
chrysanthemum
caa.ma.M.ti
చామంతి
9
cobra flower
naa.ga.ma.Ni pu.vvu
నాగమణి పువ్వు
10
corolla
puu.ree.ku.lu
పూరేకులు
11
cotton flower
duu.di pu.vvu
దూది పువ్వు
12
cowslip
pe.dda gu.laa.bi
పెద్ద గులాబి
13
crocus
ku.M.ku.ma pu.vvu
కుంకుమ పువ్వు
14
crossandra
ka.na.kaa.M.ba.ra.mu
కనకాంబరము
15
daffodil
ci.TTi caa.ma.M.ti
చిట్టి చామంతి
16
dandelion
pa.su.pu pa.cca pu.vvu
పసుపు పచ్చ పువ్వు
17
Firecracker Flower
ka.na.kaa.M.ba.ra.mu
కనకాంబరము
18
flower
pu.vvu
పువ్వు
19
forget-me-not
a.tti pa.tti
అత్తిపత్తి
20
gold flower
sa.M.pe.M.ga
సంపెంగ
21
hibiscus
ma.M.daa.ra
మందార
22
lily
te.lla ka.lu.va
తెల్ల కలువ
23
lotus
taa.ma.ra
తామర
24
magnolia
ca.M.pa.ka.mu
చంపకము
25
marigold
ba.M.ti
బంతి
26
neem blower
vee.pa pu.vvu
వేప పువ్వు
27
night jasmine
paa.ri.jaa.ta.mu
పారిజాతము
28
night queen
ree.raa.Ni
రేరాణి
29
nut-flower
jaa.ji pu.vvu
జాజి పువ్వు
30
oleander
ga.nnee.ru
గన్నేరు
31
orchid
puu.la mo.kka.lu
పూలమొక్కలు
32
pandanus
mo.ga.li pu.vvu
మొగలి పువ్వు
33
passion flower
juu.kaa ma.lli
జూక మల్లి
34
petals
puu ree.ku.lu
పూరేకులు
35
rangoon-creeper
ra.M.guu.n ma.lli
రంగూన్ మల్లి
36
red wter lily
ce.M.ga.lva
చెంగల్వ
37
rose
gu.laa.bi
గులాబి
38
saffron
ku.M.ku.ma pu.vvu
కుంకుమ పువ్వు
39
sunflower
po.ddu ti.ru.gu.Du pu.vvu
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు
40
tara
na.xa.tra pu.vvu
నక్షత్ర పువ్వు
41
thorn apple
u.mme.tta
ఉమ్మెత్త
42
touch-me-not
a.M.Ta.M.ci pu.vvu
అంటంచి పువ్వు
43
tube rose
ga.DDa sa.M.pa.M.gi
గడ్డ సంపంగి
44
tulip
ga.M.ga raa.vi
గంగ రావి
45
water lily
ka.lu.va
కలువ
46
wax flower
sa.M.pa.M.gi
సంపంగి
[3] Zodiac Signs

zodiac
raa.shi ca.kra.mu
రాశి చక్రము
Dates
Aries
mee.Sa raa.shi
మేష రాశి
March 21 - Apr 19
Aqarius
ku.M.bha raa.shi
కుంభ రాశి
Jan 20 - Feb 18
Cancer
ka.rkaa.Ta.ka raa.shi
కర్కాటక రాశి
Jun 21 - Jul 22
Capricorn
ma.ka.ra raa.shi
మకర రాశి
Dec 22 - Jan 19
Gemini
mi.dhu.na raa.shi
మిధున రాశి
May 5 - May 21
Leo
si.M.ha raa.shi
సింహ రాశి
Jul 23 - Aug 22
Libra
tu.laa raa.shi
తులా రాశి
Sep 23 - Oct 22
Pisces
mii.na raa.shi
మీన రాశి
Feb 19 - Mar 20
Sagittarius
dha.na.ssu raa.shi
ధనుస్సు రాశి
Nov 22 - Dec 21
Scorpio
vRa.shci.ka raa.shi
వృశ్చిక రాశి
Oct 23-Nov 21
Taurus
vRa.Sa.bha raa.shi
వృషభ రాశి
Apr 20 - May 20
Virgo
ka.nyaa raa.shi
కన్యా రాశి
Aug 23 - Sep 22


[4] Exercise

(a)    What is your zoidac sign? What is the sign of your family members and friends? Say it in Telugu.
(b)   Try making u.gaa.di pa.cca.Di with different ingrediants that symbolizes the life
(c)    Make a flower book in telugu