Tuesday, November 13, 2012

Telugu Tongue Twisters

Telugu
Transliteration
Translation
గాదెలోన క౦దిపప్పు
గాదెకి౦ద ప౦దికొక్కు
gaa.de.loo.na ka.M.di.pa.ppu
gaa.de.ki.M.da pa.M.di.ko.kku
lentils in the food container
raccoon under the food container
నీ నాన్న నా నాన్న అని నేనన్ననా? నా నాన్న నీ నాన్న అని నేనన్ననా? నీ నాన్న నీ నాన్నే, నా నాన్న నా నాన్నే అని నేనన్నాను.
nee naa.nna naa naa.nna a.ni nee.na.nna.naa? naa naa.nna nee naa.nna a.ni nee.na.nna.naa? nee naa.nna nee naa.nnee, naa naa.nna naa naa.nnee a.ni nee.na.nnaa.nu
Did I say that your dad is my dad? Did I say that my dad is your dad? I said that your dad is your dad and my dad is my dad.
ఆరు ఎర్ర లారీలు
నాలుగు నల్ల లారీలు
aa.ru e.rra laa.rii.lu
naa.lu.gu na.lla laa.rii.lu
six red trucks
four black trucks
కాకీక కాకికి కాక కేకికా?
kaa.kii.ka kaa.ki.ki kaa.ka kee.ki.kaa?
The feather of crow belongs to the crow. Would it belong to peacock?
లక్ష భక్ష్యములు భక్షి౦చు లక్ష్మయ్యకు ఒక్క భక్ష్యము లక్ష్యమా?
la.xa bha.xya.mu.lu bha.xi.M.cu la.xma.yya.ku o.kka bha.xya.mu la.xSya.maa?
Does just one sweet enough for Lakshmayya who can eat one hundred thousand sweets?
నానీ! నీ నూనె నా నూనని నేనన్నానా? నీ నూనె నీ నూనే! నా నూనె నా నూనే!?
naa.nii! nii nuu.ne naa nuu.na.ni nee.na.nna.naa? nii nuu.ne nee nuu.nee! naa nuu.ne naa nuu.nee!
Hey nani! Did I say that your oil is my oil? Your oil is yours! My oil is mine!