Saturday, January 23, 2010

Class 15 (01/23/10)

[1] Vocabulary (Animals)
English Telugu Transliteration
alligator మొసలి  mo.sa.li
ant చీమ cii.ma
ape తోక లేని
కోతి
too.ka
lee.ni koo.ti
badger చిన్న
ఎలుగు 
ci.nna
e.lu.gu
badicoot పందికొక్కు  pa.M.di
ko.kku
bat గబ్బిలము  ga.bbi.la.mu
bear ఎలుగుబంటి  e.lu.gu.ba.M.Ti
bee తేనెటీగ  tee.ne.Tii.ga
beetle కుమ్మరి
పురుగు 
ku.mma.ri
pu.ru.gu
bison ఎద్దు  e.ddu
boa కొండ
చిలువ 
ko.M.Da
ci.lu.va
buck లేడి  lee.Di
buffalo గేదె,
దున్న 
gee.de,
du.nna
bug నల్లి  na.lli
bull ఎద్దు  e.ddu
bullock గిత్త  gi.tta
butterfly సీతాకోక
చిలుక 
sii.taa.koo.ka
ci.lu.ka
calf ఆవు దూడ  aa.vu
duu.Da
camel ఒంటె  o.M.Te
cat పిల్లి  pi.lli
catterpillar గొంగళి
పురుగు 
go.M.ga.Li
pu.ru.gu
centipde కాళ్ళ
జెర్రి 
kaa.Lla
je.rri
chameleon ఊసరవెల్లి uu.sa.ra.ve.lli
cheetah చిరుత
పులి 
ci.ru.ta
pu.li
chick కోడిపిల్ల  ko.Di
pi.lla
chimpanzee చింపాంజీ  ci.M.paa.M.jee
cobra త్రాచు
పాము 
traa.cu
paa.mu
cock కోడి
పుంజు 
koo.Di
pu.M.ju
colt గుర్రపు
పిల్ల 
gu.rra.pu
pi.lla
cougar పులి  pu.li
crab ఎండ్ర కాయ e.M.Dra
kaa.ya
crane కొంగ  ko.M.ga
cricket చిమ్మట
పురుగు 
ci.mma.Ta
pu.ru.gu
crocodile మొసలి  mo.sa.li
cygnet హంస పిల్ల  ha.M.sa
pi.lla
deer జింక  ji.M.ka
dog కుక్క  ku.kka
donkey గాడిద  gaa.Di.da
dove పావురము  paa.vu.ra.mu
duck బాతు baa.tu
duckling బాతు
పిల్ల 
baa.tu
pi.lla
eagle గ్రద్ద  gra.dda
eaglet గ్రద్ద
పిల్ల 
gra.dda
pi.lla
earthworm వాన పాము  vaa.na
paa.mu
eel మలుగు చేప  ma.lu.gu
cee.pa
elephant ఏనుగు ee.nu.gu
fawn జింక
పిల్ల 
ji.M.ka
pi.lla
fish చేప  cee.pa
fly ఈగ ee.ga
fox నక్క  na.kka
glow
worm
మిణుగురు
పురుగు 
mi.Nu.gu.ru.
pu.ru.gu
goat మేక  mee.ka
goose బాతు  baa.tu
goosling బాతు
పిల్ల
baa.tu pil
grasshopper మిడుత  mi.Du.ta
green
snake
పసిరిక
పాము
pa.si.ri.ka
paa.mu
greyhound వేట
కుక్క
vee.Ta
ku.kka
guinea
pig
చిన్న పంది  ci.nna
pa.M.di
hare కుందేలు ku.M.dee.lu
hawk డేగ Dee.ga
hen కోడి
పెట్ట
koo.Di
pe.Tta
hippopotamus నీటి
ఏనుగు 
nii.Ti
ee.nu.gu
horse గుర్రము  gu.rra.mu
hound వేట
కుక్క 
vee.Ta
ku.kka
hyena సివంగి  si.va.M.gi
iguaana తొండ  to.M.Da
jackal గుంట
నక్క 
gu.M.Ta
na.kka
jaguar పులి  pu.li
joey కంగారు
పిల్ల 
ka.M.gaa.ru
pi.lla
kangaroo కంగారు  ka.M.gaa.ru  
kitten పిల్లి
పిల్ల 
pi.lli
pi.lla
lamb మేక
పిల్ల 
mee.ka
pi.lla
lark భరద్వాజ
పక్షి 
bha.ra.dvaa.ja
pa.xi
leech జలగ  ja.la.ga
leopard చిరుత
పులి 
ci.ru.ta
pu.li
lice పేలు  pee.lu
lion సింహము  si.M.ha.mu
lioness ఆడ
సింహము 
aa.Da
si.M.ha.mu
lizard బల్లి  ba.lli
locust మిడుత  mi.Du.ta
mangoose ముంగిస  mu.M.gi.sa
mare ఆడ
గుర్రము 
aa.Da
gu.rra.mu
monkey కోతి koo.ti
mosquito దోమ  doo.ma
mouse చిట్టెలుక  ci.TTe.lu.ka
mule కంచర
గాడిద
ka.M.ca.ra
gaa.Di.da
ostrich నిప్పు
కోడి 
ni.ppu
koo.Di
owl గుడ్ల
గూబ
gu.Dla
guu.ba
ox ఎద్దు  e.ddu
panther చిరుత
పులి 
ci.ru.ta
pu.li
parrot రామ
చిలుక 
raa.ma
ci.lu.ka
patridge కౌజు
పిట్ట 
kow.ju
pi.TTa 
peacock నెమలి  ne.ma.li
pigeon పావురము  paa.vu.ra.mu
piglet పంది  పిల్ల  pa.M.di
pi.lla
pony చిన్న
గుర్రము 
ci.nna
gu.rra.mu
porcupine ముళ్ళ
పంది
mu.LLa
pa.M.di
puma చిరుత
పులి  
ci.ru.ta
pu.li
puppy కుక్క
పిల్ల 
ku.kka
pi.lla
python కొండ
చిలువ 
ko.M.Da
ci.lu.va
rabbit సీమ
కుందేలు 
see.ma
ku.M.dee.lu
ram పొట్టేలు  po.TTee.lu
rat ఎలుక  e.lu.ka
rhinoceros ఖడ్గ
మృగము 
kha.Dga
mRa.ga.mu
scorpion తేలు tee.lu
sea
lion
నీటి
సింహము 
nii.Ti
si.M.ha.mu
shark సొర
పొట్టు 
so.ra
po.Ttu
sheep గొర్రె  go.rre
silk
worm
పట్టు
పురుగు 
pa.TTu
pu.ru.gu
sloth దేవాంగ
పిల్లి 
dee.vaa.M.ga
pi.lli
snake పాము  paa.mu
sow ఆడ
పంది 
aa.Da
pa.M.di
sparrow పిచ్చుక  pi.ccu.ka
spider సాలీడు  saa.lii.Du
squirrel ఉడుత  u.Du.ta
stag జింక  ji.M.ka
stallion మగ
గుర్రము 
ma.ga
gu.rra.mu
stork కొంగ  ko.M.ga
swan హంస  ha.M.sa  
swine పంది pa.M.di
tadpole కప్పు
పిల్ల 
ka.ppa
pi.lla
tiger పులి  pu.li
toad గోoడ్రు
కప్పు 
goo.M.Dru
ka.ppa
tortoise తాబేలు  taa.bee.lu
viper కట్ల
పాము 
ka.tla
paa.mu
vulture రాబందు  raa.ba.M.du
walrus నీటి
ఏనుగు 
nii.Ti
ee.nu.gu
wasp కందిరీగ ka.M.di.rii.ga
whale తిమింగలము  ti.mi.M.ga.la.mu
wolf తోడేలు  too.Dee.lu
yak జడల
బర్రె 
ja.Da.la
ba.rre
zebra కంచర
గాడిద 
ka.M.ca.ra
gaa.Di.da

[2] Rhyme (బడాయి పిల్లి, ba.Daa.yi  pi.lli, bragging cat)

Telugu:


బడాయి పిల్లి లడాయి కెళ్ళి


ఎలుకని చంపి ఏనుగె అంది


పులినే తానని పొంగిన పిల్లి


కుక్కని చూసి ఒకటే పరుగు


Transliteration:ba.Daa.yi pi.lli la.Daa.yi ke.LLi


e.lu.ka.ni ca.M.pi ee.nu.ge a.M.di


pu.li.nee taa.na.ni po.M.gi.na pi.lli


ku.kka.ni cuu.si o.ka.Tee pa.ru.gu


Translation:A bragging cat went for a fight


It killed a mouse, but said it killed an elephant


The cat felt like a tiger,


but ran away on seeing a dog
[3] Rhyme (బుజ్జి మేక, bu.jji  mee.ka,  cute goat)

Telugu:


బుజ్జి మేక! బుజ్జి మేక! ఏడకెళ్తివి?
రాజు గారి తోటలోన మేతకెళ్తిని.
రాజు గారి తోటలోన ఏమి చూస్తివి?

రాజు గారి పూల చెట్ల సొగసు చూస్తిని.

Transliteration:


bu.jji mee.ka! bu.jji mee.ka! ee.Da.ke.Lti.vi?
raa.ju.gaa.ri too.Ta.loo.la mee.ta.ke.Lti.ni.

raa.ju.gaa.ri too.Ta.loo.la ee.mi cu.sti.vi?

raa.ju.gaa.ri puu.la ce.Tla so.ga.su cu.sti.ni
 
Translation:


small goat! cute goat! where did you go?

I went to king's garden for grazing

what did you see in the king's garden?

I saw the beauty of the king's flower beds


[4] Rhyme (koo.ti baa.va.ku)
Telugu:కోతీ  బావకు పెళ్ళంటా


కొండా కోనా విడిదంటా


కుక్కా నక్కల వింద౦టా


ఏనుగు వడ్డన చేయునటా


ఎలుగూ వింతా చూచునటా


కోడి కోకిల కాకమ్మా


కోతి పెళ్ళికి పాట౦టా


నెమళ్ళు నాట్యము చేయునటా


ఒ౦టెలు డోలు వేయునటా


ఊరంతా శుభలేఖలటా


వచ్చే వారికి వి౦దులటా


పెళ్లి పీటల మీద కోతి బావ పళ్లికిలి౦చునటా


Transliteration:


koo.tii baa.va.ku pe.LLa.M.Taa


ko.M.Daa koo.naa vi.Di.da.M.Taa


ku.kkaa na.kka.la vi.M.da.MTaa


ee.nu.gu va.DDa.na cee.yu.na.Taa


e.lu.gu vi.M.taa cuu.cu.na.Taa


ko.Dii koo.ki.la kaa.ka.mmaa


koo.ti pe.LLi.ki paa.Ta.M.Taa


ne.ma.llu naa.Tya.mu cee.yu.na.Taa


o.M.Te.lu Doo.lu vee.yu.na.Taa


uu.ra.M.taa shu.bha.le.kha.la.Taa


va.cce vaa.ri.ki vi.M.du.la.Taa


pe.LLi pee.Ta.la.pai koo.ti baa.va pa.lli.ki.li.M.cu.naTaa


Translation:


(TODO)


[5] Rhyme (చెట్టు మీది కాకి, ce.TTu mii.di kaa.ki, The crow on the tree)Telugu:

చెట్టు మీది కాకి కావ్ కావ్


గోడ మీది పిల్లి మ్యావ్ మ్యావ్


మంద లోన గొర్రె పిల్ల బా బా


తల్లిని చూసిన మేక పిల్ల మే మే


దొంగను చూస్తే కుక్క పిల్ల భౌ భౌ


ఇల్లెక్కిన కోడి కొక్కరకో!

 
Transliteration:


ce.TTu mii.di kaa.ki kaa.v kaa.v
goo.Da mii.di pi.lli myaa.v myaa.v
ma.M.da loo.na go.rre pi.lla baa baa
ta.lli.ni cu.si.na mee.ka pi.lla mee mee
do.M.ga.nu cuu.stee ku.kka pi.lla bhou bhou
i.lle.kki.na koo.Di ko.kka.ra.koo!


Translation:


The crow on the tree goes kaav kaav

The cat on the wall goes myaav myaav

The sheep in the herd goes baa baa

The goat on seeing her mummy goes mee mee

The dog on seeing a thief goes bhou bhou

The chicken on the house goes kokkarakoo
 
[6] Exercise

We have covered some other 'animal' rhymes before. Can you sing those rhymes?

3 comments:

  1. The formatting got messed up when pasted to the blog. If any of are you interested, I will be glad to send you the word and excel documents for this lesson.

    ReplyDelete
  2. I am from ta.wiktionarian viz tha.uzhavan(''info-farmer'')If you send those files, that will be very useful for us. For every word , we are going to add media files sound, video, image.. . And also if possible, please send pronunciation audio files.Thanks in advance.

    ReplyDelete