Friday, December 4, 2009

Class 11 (12/05/2009)

e-M-Da-ni ee-Da-va cee-pa ka-tha  
ఎండని ఏడవ చేప కథ
The story of a seventh fish that didn't dry up

a-na-ga-na-gaa o-ka raa-ju
అనగనగా ఒక రాజు.
Once upon a time, there lived a king


aa raa-ju-ku  ee-Du-gu-ru ko-Du-ku-lu
ఆ రాజుకు ఏడుగురు కొడుకులు
That king had seven sons.

aa ee-Du-gu-ru vee-Ta-ku ve-LLaa-ru.
ఆ ఏడుగురు వేటకు వెళ్ళారు.
Those seven sons went on hunting.

ee-Du cee-pa-lu pa-TTi te-cci  e-M-Da-be-TTaa-ru
ఏడు చేపలు పట్టి తెచ్చి ఎండబెట్టారు
They caught seven fish, got them home and dried up in the sun.

vaa-Ti-loo o-ka cee-pa e-M-Da-lee-du
వాటిలో ఒక చేప ఎండలేదు
However, one of the fish did not dry up.

raa-ju-gaa-ru, “cee-paa! cee-paa! e-M-du-ku e-M-Da-lee-du?“ a-nnaa-ru.
రాజుగారు, "చేపా! చేపా! ఎందుకు ఎండలేదు?" అన్నారు.
King asked "Oh Fish! Oh Fish! Why didn't you dry up?"

cee-pa „“ga-DDi-moo-pu a-DDa-M va-cci-M-di” a-M-di.
చేప "గడ్డిమోపు అడ్డం వచ్చింది" అంది.
The fish responded "The grass bunch blocked the sun".

raa-ju-gaa-ru, “ga-DDi-moo-paa! ga-DDi-moo-paa! e-M-du-ku a-DDa-M va-ccaa-vu?“ a-ni a-Di-gaa-ru
రాజుగారు, "గడ్డిమోపా! గడ్డిమోపా!ఎందుకు అడ్డం వచ్చావు?" అని అడిగారు.
King asked "Oh grass bunch! Oh grass bunch! Why did you block the sun?"

ga-DDi-moo-pu “aa-vu na-nnu mee-ya-lee-du-gaa!  a-M-du-ku...“ a-M-di
గడ్డిమోపు "ఆవు నన్ను మేయలేదుగా! అందుకు.." అంది
The grass bunch responded "The cow did not eat me! That is why...".


raa-ju-gaa-ru, “aa-vuu! aa-vuu! ga-DDi-ni e-M-du-ku mee-ya-lee-du?“ a-na-Di-gaa-ru
రాజుగారు, "ఆవూ! ఆవూ! గడ్డిని ఎందుకు మేయలేదు?" అనడిగారు
King asked "Oh cow! Oh cow! Why didn't you eat the grass?"

aa-vu “poo-li-gaa-Du na-nnu vi-ppa-lee-du ka-daa!“ a-M-di.
ఆవు "పోలిగాడు నన్ను విప్పలేదు కదా" అంది.
The cow responded "The farm-hand (farm helper) did not let me free"

raa-ju-gaa-ru, “poo-li-gaa! Poo-li-gaa! aa-vu-nu e-M-du-ku vi-ppa lee-du?“ a-ni a-Di-gaa-ru.
రాజుగారు "పోలిగా! పోలిగా! ఆవును ఎందుకు విప్పలేదు?" అని అడిగారు
The king asked "Oh farm-hand! Oh farm-hand! Whdy didn't you let the cow free?"


poo-li-gaa-Du, “a-vva naa-ku ga-M-ji poo-ya-lee-du. a-M-du-ka-ni…” a-nnaa-Du.
పోలిగాడు “ అవ్వ నాకు గంజి పోయలేదు. అందుకు...." అన్నాడు.
The farm-hand responded "Grandma did not feed me. That is why..."

raa-ju-gaa-ru “a-vvaa! a-vvaa! poo-li-gaa-Di-ki ga-M-ji e-M-du-ku poo-ya-lee-du?“ a-ni a-Di-gaa-ru
రాజుగారు "అవ్వా! అవ్వా! పోలిగాడికి గంజి ఎందుకు పోయలేదు" అని అడిగారు
The kind asked "Oh Grandma! Oh Grandma! Why didn't you feed the farm-hand?"


a-vva “paa-pa ee-Du-stoo-M-di-gaa” a-M-di.
అవ్వ "పాప ఏడుస్తోందిగా" అంది
Grandma responded "The baby is crying...".


raa-ju-gaa-ru “paa-paa! paa-paa! e-M-du-ku ee-Du-stu-nnaa-vuu?“ a-ni a-Di-gaa-ru.
రాజుగారు "పాపా! పాపా! ఎందుకు ఏడుస్తున్నావూ?" అని అడిగారు
King asked "Oh Baby! Oh Baby! Why are you crying?"

paa-pa “cii-ma na-nnu ku-TTi-M-di-gaa. a-M-du-ku...“ a-M-di.
పాప "చీమ నన్ను కుట్టిందిగా.అందుకు.." అంది
The baby responded "An ant bit me. That is why.."

raa-ju-gaa-ru “cii-maa! cii-maa! paa-pa-nu e-M-du-ku ku-TTaa-vu?” a-ni a-Di-gaa-ru.
రాజుగారు "చీమా! చీమా! పాపను ఎందుకు కుట్టావు" అని అడిగారు
The king asked "Oh ant! Oh ant! Why did you bite the baby?"

a-ppu-Du ciima a-M-di ka-daa – “naa ba-M-gaa-ru pu-TTa-loo vee-lu pe-Di-tee ku-TTa-naa. aa...“ a-ni
అప్పుడు చీమ అంది కదా "నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే కుట్టనా. ఆ.."అని
Then that small ant shouted "if someone pokes a finger into my golden house, why would I keep quiet?"

cii-ma a-laa gaa-Thi-gaa a-ra-va-gaa-nee raa-ju-gaa-ri ce-vu-la-ku ci-llu-lu pa-DDaa-yi
చీమ అలా గాఠిగా అరవగానే రాజుగారి చెవులకు చిల్లులు పడ్డాయి
When the ant shouted very loudly, the king's ears went deaf.

a-da-rraa pi-lla-luu ka-tha!
అదర్రా పిల్లలు కథ!
That is the story my dear children!

ka-tha ka-M-ci-ki…. ma-na-M i-M-Ti-ki
కథ కంచికి....మనం ఇంటికి
Story goes to 'Kanchi'.. and we go home.

No comments:

Post a Comment